Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Hulp bij invullen OLP

1. Aansluitingsnummer
2. Premieplicht 
3. Gelijktijdige / dubbele dienstverbanden
4. Datum 'uit-dienst'
5. Kenmerken Arbeidsverhouding
6. Afwijkend loontijdvak
7. Bedragen afronden
8. Oproepkracht
9. Gedeeltelijk werken & parttimers/fulltimers en contracturen en waarom worden contracturen per week gevraagd?
10. Vakantiegeld
11. RAS-premie
12. Overheveling van loon boven het maximum uurloon
13. Directeur Grootaandeelhouder en premieplicht
14. Nabetaling na einde dienstverband
15. Toepassing franchise bij uitbetaling verlofuren na einde dienstbetrekking 

1. Aansluitingsnummer
U hebt van ons een aansluitingsnummer gekregen. Dit nummer is uniek. U levert van al de werknemers bij u in dienst een Opgave Loon en Premie (OLP) aan. In de OLP vult u altijd uw aansluitingsnummer in. U kunt de aanlevering van de OLP ook door een administratiekantoor of servicebureau laten doen. Zij gebruiken hun eigen relatienummer. U moet dan wel uw aansluitingsnummer doorgeven aan het administratiekantoor.
terug naar boven

2. Premieplicht 
Elke werknemer is deelnemer van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Elke werknemer en werkgever betaalt verplicht pensioenpremie. Dit geldt vanaf de eerste dag van de maand waarin de deelnemer 21 wordt,  tot de eerste dag van de maand waarin hij of zij 67 wordt.
terug naar boven

3. Gelijktijdige dienstverbanden 
Het komt voor dat een werknemer bij dezelfde werkgever in één loonperiode meerdere dienstverbanden heeft. U telt in dat geval de loon- en premiegegevens bij elkaar op. Vervolgens levert u ze aan in één arbeidsverhouding/loonperiode. U gaat daarbij uit van het belangrijkste beroep van de werknemer. Let erop dat de SV- dagen niet dubbel geteld worden.
Stel: een werknemer oefent op één dag bij dezelfde werkgever twee functies uit. Dan is dit één SV-dag.
terug naar boven


4. 'Datum uit dienst’ 
Gaat een werknemer bij u uit dienst? De 'datum uit dienst' is dan de laatst gewerkte dag. U vult deze in op de OLP. 
Let op: is een werknemer eenmaal uit dienst gemeld dan kunt u na deze 'datum uit dienst' geen loon- en premiegegevens meer aanleveren.
terug naar boven

5. Kenmerken arbeidsverhouding
Wilt u één of meer kenmerken van een arbeidsverhouding wijzigen? Dit doet u door de ‘datum ingang’ in te vullen.
Dit is de datum waarop de wijziging ingaat. Deze datum valt binnen de periode van de arbeidsverhouding. Is er geen wijziging? Dan vult u de ingangsdatum van de arbeidsverhouding in. 
terug naar boven

6. Afwijkend loontijdvak
Het afwijkend loontijdvak is de periode waarover een werknemer loon krijgt. De periode (begin en eind) van het afwijkend loontijdvak moet altijd op of binnen een vastgesteld loontijdvak van één  maand of vier weken vallen.
terug naar boven

7. Bedragen afronden
De bedragen die u invult in de OLP worden (rekenkundig) afgerond op twee cijfers achter de komma.
terug naar boven

8. Oproepkracht  
Uw werknemer is een oproepkracht. U vult in de rubriek in: 0 (nul) uur. In het veld ‘code invloed verzekeringsplicht’ vult u in: D of E . Deze code geeft aan dat het aantal gewerkte uren kan variëren ten opzichte van het aantal contracturen per week.
terug naar boven

9. Gedeeltelijk werken & part-/fulltimers en contracturen
U vult in de OLP het aantal uren in dat een werknemer volgens het contract bij u in dienst is. U doet dit in de rubriek ‘ContractUrenPerWeek’. Hebt u een medewerker in dienst met een dienstverband van 20 uur per week? Dan vult u in: 20 uur. Het maakt niet uit hoeveel uur de werknemer daadwerkelijk werkt. Het gaat om het aantal uur dat in het contract staat.  

De volgende situaties zijn mogelijk:

• Uw werknemer werkt volgens het contract voltijd (parttime) = 38 uur. U vult in de rubriek in: 38 uur.
• Uw werknemer werkt in deeltijd (parttime). U vult in de rubriek het aantal uren in zoals dit in het contract staat.
• Uw werknemer heeft een variabel urencontract. U vult in de rubriek het aantal uren per week in dat het meest waarschijnlijk is.  Bijvoorbeeld een werknemer heeft een contract van 20 tot 30 uur. U vult dan 25 uur in.
• Uw werknemer is een oproepkracht. U vult in de rubriek in: 0 (nul) uur. In het veld ‘code invloed verzekeringsplicht’ vult u in: D of E. Deze code geeft aan dat het aantal gewerkte uren kan variëren en opzichte van het aantal contracturen per week. 
• Uw werknemer maakt gebruik van een bijzondere regeling. U vult in de rubriek de contracturen per week in. In het veld Code soort regel' vult u de codering in die hoort bij de bijzondere regeling of situatie. Kijk voor de juiste code bij Bijzondere situaties van uw werknemers.
terug naar boven

Waarom worden de contracturen per week gevraagd?
Het aantal contracturen per week is nodig voor de controle. Er wordt gecontroleerd of de cao wordt nageleefd en of de juiste premiegrondslagen worden aangeleverd. Het doel hiervan is om te controleren of het verschil tussen de gewerkte uren niet te groot is ten opzichte van de contracturen. Hierdoor zou de werknemer te weinig pensioen kunnen opbouwen. Het invullen van de rubriek contracturen per week is verplicht sinds 1 januari 2010.
terug naar boven

10. Vakantiegeld
U geeft het vakantiegeld op in het loontijdvak waarin het wordt uitbetaald. Er bestaat een maximum per periode. Daardoor  kan het gebeuren dat het maximum pensioengevend loon in die periode wordt bereikt. Elke volgende periode wordt gebruikt om een overschrijding in een voorgaande periode te benutten. Dit kan totdat het jaarmaximum is bereikt.
terug naar boven

11. RAS-premie
Iedere werkgever is verplicht om RAS-premie af te dragen voor Stichting RAS. Dit is per werknemer, per loonperiode, een percentage over het totaal aangeleverd SV-loon inclusief overwerk, exclusief bijtelling auto van de zaak. Deze RAS-premie moet ook worden afgedragen voor de werknemers die wel in de branche werkzaam zijn, maar geen pensioenpremie afdragen. De premie wordt via een apart (deel)fonds Stichting RAS voor iedere loonperiode aangeleverd.
terug naar boven

12. Overheveling van loon boven het maximumuurloon
Als uw werknemer in een periode weinig of minder verdiend dan normaal, dan kunt u het teveel uit een voorgaande periode overhevelen naar deze periode. Zo bouwt uw werknemer over het algemeen toch volledig pensioen op. Dit noemen wij cumulatief rekenen.
terug naar boven

13. Bent u directeur/grootaandeelhouder?
Dan hoeft u geen pensioenpremies en RAS-premies af te dragen. Dit kan alleen als de Belastingdienst heeft bepaald dat u niet verplicht verzekerd bent voor de sociale werknemersverzekeringen. Hierdoor valt u niet onder de definitie van werknemer, zoals omschreven in de Verplichtstellingsbeschikking van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. U bent dan ook geen deelnemer bij het bedrijfstakpensioenfonds in de schoonmaaksector en Stichting RAS. 

Deze beschikking (een schriftelijke verklaring) van de belastingdienst hebben wij nodig voor de beoordelingW
ilt u de beschikking sturen naar:

Incasso
Postbus 637
1000 EE Amsterdam

Het komt wel eens voor dat een ex-werknemer nog achterstallig loon krijgt als hij/zij al uit dienst is. Over dit 'loon' moeten natuurlijk ook pensioenpremies worden afgedragen. Hoe draagt u deze premies alsnog af?
Als de werknemer al uit dienst is gemeld met een Opgave Loon en Premie dan kunnen loon- en de premies alleen maar worden opgegeven over een loonperiode waarin de werknemer nog in dienst was. U kunt bijvoorbeeld de laatste loonperiode van deze werknemer vervangend aanleveren. U telt dan het achterstallige loon en de premie op bij de gegevens die u eerder aanleverde.
terug naar boven

15. Toepassing franchise bij uitbetaling verlofuren na einde dienstbetrekking
U mag als werkgever bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst  de niet opgenomen verlofuren van uw werknemer uitbetalen. De uitbetaling is loon voor de afdracht van de premies BPF-SGB en RAS. Over uitbetaald loon moet de uurfranchise worden toegepast. Dus ook over de uitbetaalde verlofuren.

Franchise
Hoe meer uitbetaalde uren, hoe hoger het franchisebedrag per periode. Daarbij maakt het niet uit of de uitbetaling van die uren voor of na het einde van het dienstverband heeft plaatsgevonden. U vindt dit in artikel 3.4 lid 4 van het reglement van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf.

Een nabetaling na einde dienstverband moet worden gecorrigeerd op de laatst aangeleverde loonperiode.
terug naar boven