Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud

Disclaimer

Aanvaarding voorwaarden
Op de toegang tot en gebruik van www.pensioenschoonmaak.nl en www.administratienetschoonmaak.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf  behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen.
 
Gebruik van de websites
De sites zijn bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. De inhoud van de sites is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. De informatie op de website is niet bedoeld als advies. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf om beslissingen te nemen op basis van informatie die op deze website verstrekt wordt. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf. Het Bedrijfstakpensioenfonds behoudt zich het recht voor de inhoud van de website op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen.

Registratie
Het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf registreert bezoeken aan zijn websites voor statistische doeleinden.

Afwijzing aansprakelijkheid
Hoewel het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf  zijn websites met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld om de juistheid van de op de sites beschikbare informatie te kunnen verzekeren, aanvaardt het Bedrijfstakpensioenfonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de websites en het gebruik en de interpretatie daarvan.

Het Bedrijfstakpensioenfonds biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites. Het Bedrijfstakpensioenfonds is niet aansprakelijk voor het tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van de websites.

Het Bedrijfstakpensioenfonds is niet verantwoordelijk voor de informatie in bijlagen van derden. Verwijzingen of verbindingen naar documenten, andere websites of bronnen die niet tot het eigendom behoren van het Bedrijfstakpensioenfonds zijn alleen opgenomen ter informatie voor de lezer en het Bedrijfstakpensioenfonds kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud, noch voor het eventueel binnenhalen van virussen via dergelijke externe bronnen.
 
E-mailbericht is vertrouwelijk
De informatie in een e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Ontvangt u per abuis een e-mailbericht dat niet voor u bestemd is, neem dan per kerende e-mail contact op met de afzender. Ook vragen wij u in dat geval het ontvangen e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan niet openbaar te maken.

Het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.
 
Toepasselijk recht
Op het gebruik van de websites en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.